Kontakt

Kazalo
 
  Domov|Novice|Pogledi|Vse o sindikatu|Ugodnosti članov|Pravna pomoč|Povezave|Predpisi NSDLU|Pišite nam|Peticije  
 
 
Aktualne novice
Arhiv novic
Splošna stavka 2012
Zakon o visokem šolstvu
Demonstracije 17.11.12
Splošna stavka 23.1.13
Poster STAVKA za tisk
Deklaracija - stavka 2013
Javni poziv 20.1.2014
Novice jesen 2014
Novice
 
   
  Infotag: Novice/Splošna stavka 23.1.13
   
  Pismo zaposlenim na UL
VSEM ZAPOSLENIM NA UNIVERZI V LJUBLJANISpoštovane  kolegice in kolegi,

Obveščamo vas, da smo sindikati, ki delujemo na Univerzi v Ljubljani, za 23. 1. 2013 napovedali stavko in se s tem pridružili splošni stavki javnega sektorja. Prvič sodelujemo vsi sindikati na univerzi z namenom, da se vsem omogoči osnovna demokratična pravica izražanja o stavki. V tem smo bili z vašo pomočjo uspešni kot še nikoli. Preverjanje podpore stavki smo izvedli na skoraj vseh organizacijskih enotah. Na večini fakultet je stavkovno napoved podprla absolutna večina vseh zaposlenih, povsod pa velika večina tistih, ki so se o stavki opredelili.
Stavka poteka na ravni univerze. Pravico do stavke in sodelovanja pri stavkovnih dejavnostih ima vsak zaposleni na univerzi ne glede na članstvo v sindikatih in izide fakultetnih glasovanj. Prav tako ima vsak zaposleni pravico, da se stavki ne pridruži. O obliki in obsegu stavke se zaposleni odločajo avtonomno.
Ob 11.20 pred sedežem univerze prirejamo kratek shod, na katerem nas bo nagovoril tudi rektor Univerze v Ljubljani, ob 12.05 pa vas vabimo na skupni shod sindikatov javnega sektorja na križišču med Prešernovo in Gregorčičevo cesto.
Vabimo vas, da se ne glede na članstvo v sindikatih s stavko pridružite našim prizadevanjem za kakovostno in splošno dostopno visokošolsko izobraževanje ter za ustrezno vrednotenje dela na univerzi.


Z lepimi pozdravi,

Koordinacija sindikatov na UL

Karin Cvetko Vah, predsednica Visokošolskega sindikata Slovenije - Sindikata Univerze v Ljubljani
Matjaž Gams, predsednik Konference Visokega šolstva in znanosti SVIZ
Bojan Hribar, sekretar sindikata VIR
Marko Marinčič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije
Tomaž Sajovic, predsednik Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze

Ljubljana, 18. 1. 2013

 

Sklep o stavki najdete v prilogi ... kot tudi Pismo rektorju, dekanom in glavnim tajnikom ...


Priporočila za izvajanje stavke:

1. Stavka se bo pričela dne 23. 1. 2013 ob 7.00 uri in se zaključila dne 23. 1. 2013 ob 21. 00 uri. O stavki, ki je bila napovedana rektorjem, je treba seznaniti tudi dekane, direktorje in druge vodje organizacijskih enot.

2. Stavka poteka na delovnem mestu stavkajočih  z udeležbo na zborih delavcev, akademskih zborih, sestankih oddelkov oz. kateder ipd.

3. Del stavke se izvede izven zavoda tako, da se zaposleni zberejo na organiziranih shodih.

4. Pedagoški delavci stavkajo tako, da v času stavke ne izvajajo neposrednega pedagoškega dela, izpitov, konzultacij, govorilnih ur itd. Presoja o izvedbi nujnih izpitov oz. nadomestnih rokih, izvedbi zagovorov itd. je prepuščena vsakemu stavkajočemu posebej. Poskrbeti je treba za obveščanje študentov.

5. Oblika stavke na raziskovalnih inštitutih naj bo prilagojena specifiki dela. Stavkajoči naj v dogovoru z vodstvom in koordinacijo sindikatov opredelijo minimum nujnega dela, ki ga zagotavljajo, in obvestilo o tem posredujejo uporabnikom.

6. Delavci v knjižnicah, tajništvih, strokovnih in tehničnih službah ter drugih uradih stavkajo tako, da v času stavke ne opravljajo dela in nimajo uradnih ur.

7. Nujna dela naj se kljub stavki izvedejo. Zaželeno je, da vodje organizacijskih enot minimum nujnih del uskladijo z zaposlenimi na organizacijski enoti in s koordinacijo sindikatov na UL: karin.cvetko@fmf.uni-lj.si, Matjaz.Gams@ijs.si, marko.marincic@ff.uni-lj.si, sajovic.tomaz@gmail.com.

8. Med stavko je treba ravnati odgovorno. Stavka mora potekati mirno in brez ogrožanja zdravja ali varnosti ljudi in premoženja ter brez incidentov.

9. Stavka je pravica vsakega zaposlenega, ki je zagotovljena z Ustavo RS. Delodajalec ne sme preprečevati zaposlenim, da bi sodelovali v stavki. Nihče nima pravice zahtevati poimenskih podatkov o tem, kdo je stavkal.

10. Delavcev, ki želijo v času stavke delati, stavkajoči pri tem ne ovirajo.


PRAVILA O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI STAVKE

1. Pravila o organizaciji in izvedbe stavke Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze – NSDLU urejajo organizirano prekinitev dela zaposlenih za uveljavljanje sindikalnih zahtev in varstvo pravic zaposlenih.

2. Pobudo za stavko lahko dajo posamezni člani, skupina članov, sindikalna enota ter Akcijski odbor. Pobudo lahko naslovijo svojemu sindikalnemu odboru (na ravni oddelkov, fakultet, inštitutov), več sindikalnim odborom, Akcijskemu odboru NSDLU. Akcijski odbor NSDLU lahko da pobudo za splošno stavko delavcev Univerze, lahko pa da pobudo za stavko tudi drugim sindikalnim organizacijam zunaj Univerze.

3. O stavki odločajo s tajnim ali javnim glasovanjem vsi zaposleni v zavodu (univerzi, fakulteti, inštitutu ...). Stavka je izglasovana, če zanjo glasuje več kot polovica zaposlenih v zavodu.
Sklep o začetku stavke sprejme zbor sindikata v zavodu oziroma inštitutu oziroma Akcijski odbor NSDLU.

4. V sklepu o začetku stavke se določijo stavkovne zahteve, obliko ter dan in čas trajanja stavke in stavkovni odbor.

5. Sklep o stavki se vroči najmanj pet dni pred začetkom stavke dekanu fakultete, direktorju inštituta oziroma rektorju.

6. Stavko organizira in vodi stavkovni odbor. Stavkovni odbor vodi predsednik Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze – NSDLU oziroma predsednik sindikata v zavodu.

7. Stavkovni odbor najavlja obliko ter trajanje stavke, oblikuje stavkovne zahteve, določi naslovnika stavkovnih zahtev, vodi pogajanja ter zastopa koristi sindikalnega članstva v pogajanjih.

8. Stavkovni odbor je dolžan poročati članom sindikata o poteku stavke ter preverjati zaupanje članstva. 

9. Stavka se začne na napovedani dan ob uri, določeni v sklepu o stavki. V času stavke morajo biti stavkajoči obvezno navzoči v zavodu in se lahko oddaljijo iz zavoda samo s privolitvijo stavkovnega odbora.

10. Stavkajoči v času stavke ravnajo po navodilih stavkovnega odbora, ne ovirajo ali preprečujejo zaposlenim, ki bi želeli delati, da delajo, sodelujejo na sestankih, ki jih sklicuje stavkovni odbor, dajejo pobude in predloge stavkovnemu odboru, ravnajo tako, da ne ogrožajo skupnih koristi stavkajočih.

11. Med stavko stavkajoči lahko dodatno izražajo svoje zahteve in terjajo od stavkovnega odbora, da jih uresniči.
Stavkajoči med stavko spremljajo in nadzorujejo delo stavkovnega odbora ter lahko zahtevajo, da se ga delno ali povsem zamenja. O zamenjavi celotnega stavkovnega odbora ali njegovega posameznega člana odbora odloča organ, ki je odbor imenoval. Odločitev o zamenjavi celotnega ali posameznega člana stavkovnega odbora je sprejeta z navadno večino glasov.

12. Organiziranje stavke oziroma udeležba v njej pod pogoji, ki jih določajo zakon in ta pravila, ne pomeni kršitve delovne obveznosti in ne sme biti podlaga za začetek postopka za ugotavljanje disciplinske in odškodninske odgovornosti delavca in ne sme imeti za posledico prenehanje delovnega razmerja.

13. Če je stavka organizirana v skladu z zakonom in temi pravili, predstavniki delodajalca ne smejo preprečevati zaposlenim, da bi sodelovali v stavki, ali kakor koli drugače onemogočati izvedbe stavke.

14. Stavka se konča po sklepu organa Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze – NSDLU, ki je sprejel sklep o stavki.

15. Stavkovni odbor lahko imenuje člane stavkovnega nadzora, ki zagotavljajo red med stavko in nepovabljenim preprečujejo vstop v zavod.

16. Člani stavkovnega nadzora imajo pravico preprečiti vse poskuse in dejanja, ki bi lahko ovirali stavkajoče pri uveljavljanju njihovih pravic.

Dopolnjena pravila o organizaciji in izvedbi stavke Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze – NSDLU so bila sprejeta na seji Akcijskega odbora NSDLU 4. aprila 2012.

Doc. dr. Tomaž Sajovic,
predsednik NSDLU 

 

   

Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske univerze

Kongresni trg 12, Ljubljana
telefon 01.2418.554
email sindikat@nsdlu.si

 
 
 
   
 
 
 
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, Kongresni trg 12, Ljubljana, telefon 01.2418.554, design&development LSD