Kontakt

Kazalo
 
  Domov|Novice|Pogledi|Vse o sindikatu|Ugodnosti članov|Pravna pomoč|Povezave|Predpisi NSDLU|Pišite nam|Peticije  
 
 
Splošni predpisi
Povračila in podobno
Predpisi NSDLU
 
   
  Infotag: Predpisi NSDLU/Povračila in podobno
   
  Povračila, nadomestila in drugi prejemki
Zneski povračil, nadomestil in drugi prejemki po kolektivnih pogodbah za negospodarske dejavnosti, dejavnost vzgoje in izobraževanja, raziskovalno dejavnost, za kulturne dejavnosti in dejavnost zdravstva in socialnega varstva so (veljajo do sprememb):

 
1. regres za prehrano med delom za obdobje januar - junij 2011
(Uradni list št. 3/2011)     3,73 EUR na dan


2. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela:      
- z javnim prevozom     stroški prevoza
- če ni javnega prevoza, kilometrina (15% cene benc. - 95 okt.),
od 31. maja 2011 (do spremembe cene) dalje
(cene dostopne na www.petrol.si)     0,1917 EUR/km *

* glede na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list 76/2008, 25. julij 2008, st. 10.904, velja od 1. avgusta 2008), se v davčno osnovo ne vštevajo stroški prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer.


3. dnevnica za službeno potovanje v RS (1. julija 2008 dalje), ki traja:


6 do 8 ur     7,45 EUR
8 do 12 ur     10,68 EUR
nad 12 ur     21,39 EUR
Razlika nad uredbo o višini povračil stroškov se všteva v osnovo za davek in prispevke.


4. nadomestilo za ločeno življenje od 1. julija 2008 (Uradni list 67/2008) dalje:
- za nadomestilo stroškov stanovanja     140,54 EUR
- za nadomestilo stroškov prehrane     171,77 EUR


5. povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju:
znesek predloženega računa za prenočevanje v hotelu, ki ga odobri delodajalec     znesek računa


6. povračilo stroškov prevoza na službeni poti:
- z javnim prevozom     znesek računa (EUR/km)
- z lastnim avtomobilom, kilometrina (30% cene benc. 95 okt.),
od 31. maja 2011 (do spremembe cene) dalje
(cene dostopne na www.petrol.si)     0,3834  EUR/km *

* glede na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list 76/2008, 25. julij 2008, str. 10.904, velja od 1. avgusta 2008), se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza na službeni poti do višine 0,37 eura za vsak prevoženi kilometer.


7. terenski dodatek - dnevno 25% cele dnevnice
      4,49 EUR


8. minimalna plača    
od 1. januarja 2011 dalje     748,10 EUR


9. izhodiščna plača za 1. tarifni razred (1,00) za javni sektor
od 1. julija 2008 dalje     248,72 EUR


10. zajamčena plača od 1. avgusta 2006 (Ur. l. št. 114/2006) dalje     237,73 EUR


11. odpravnina ob upokojitvi
- tri povprečne (bruto) plače v RS (3 x 1.496,35 EUR)
Povprečna plača januar 2011 (zadnji znani podatek): 1.496,35     4.489,05 EUR
(oziroma tri plače,
če je za delavca to ugodneje)
Odpravnina je neobdavčena do zneska 4.063 EUR (Ur.l. RS, št. 76/2008). Povprečna plača, kot osnova za obračun odpravnine, je vedno trikratni znesek zadnjega znanega podatka povprečne plače, objavljenega v Uradnem listu. Podatki o višini povprečnih bruto plač: http://www.stat.si/indikatorji.asp?ID=29.
- oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje;


12. regres za letni dopust za leto 2011 v javnem sektorju     692 EUR
Uradni list RS, št. 91/2010

13. jubilejne nagrade:      

    KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja in KP za raziskovalno dejavnost:
    Delavcu pripada jubilejna nagrada v višini:


        za 10 let (skupne) delovne dobe v višini 50%
        za 20 let (skupne) delovne dobe v višini 75%
        za 30 let (skupne) delovne dobe v višini 100%

bruto osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

    Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca po dopolnitvi delovne dobe iz prejšnjega odstavka (velja za raziskovalno dejavnost) oz. delavec prejme jubilejno nagrado v četrtletju, v katerem dopolni delovno dobo iz prejšnjega odstavka (velja za dejavnost vzgoje in izobraževanja).
    
    KP za negospodarske dejavnosti, KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in KP za kulturne dejavnosti:
    Delavcu pripada jubilejna nagrada najmanj v višini:
        za 10 let (skupne) delovne dobe v višini 50%
        za 20 let (skupne) delovne dobe v višini 75%
        za 30 let (skupne) delovne dobe v višini 100%

    neto osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Jubilejna nagrada se izplača v enem mesecu po dopolnitvi delovne dobe iz prejšnjega odstavka.

14. solidarnostna pomoč:

    KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja
    Delavcu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč v višini neto osnove, določene na podlagi Zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja in sicer v naslednjih primerih:
        smrt delavca ali ožjega družinskega člana;
        težja invalidnost;
        daljša bolezen;
        elementarne nesreče in požari.

    KP za negospodarske dejavnosti, KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in KP za kulturne dejavnosti
    Delavcu oz. njegovi družini pripada solidarnostna pomoč najmanj v višini neto osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v naslednjih primerih:
        smrt delavca ali ožjega družinskega člana;
        težja invalidnost;
        za bolezen, daljšo od treh mesecev;
        elementarne nesreče ali požari.

    KP za raziskovalno dejavnost
    Delavcu oz. njegovi družini pripada solidarnostna pomoč v višini bruto osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, in sicer v naslednjih primerih:
        smrt delavca ali ožjega družinskega člana - 2 povprečni plači
        težja invalidnost - 1 povprečna plača
        za bolezen, daljšo od treh mesecev - 1 povprečna plača
        elementarne nesreče ali požari - 1 povprečna plača

Podatki o zneskih so zgolj informativni. Za morebitne napake ne odgovarjamo.


Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za čas od vključno 1. julija 2008 dalje je 822,26 EUR bruto (Uradni list RS, št. 80, 8. avgust 2008, stran 11.626).

Neto osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. julija 2008 dalje je 577,51 EUR(Uradni list RS, št. 80, 8. avgust 2008, stran 11.626)


OPOZORILO ČLANOM!


Ne glede na določbe v kolektivnih pogodbah, ki za osnovo za izplačilo/povračilo stroškov
in drugih prejemkov iz delovnega razmerja določajo povprečno plačo v gospodarstvu R Slovenije,
se v skladu z Zakonom o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz
delovnega razmerja (Ur.l. št. 19/97) te pravice obračuna v skladu z zadnjim znanim podatkom
neto/bruto osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja,
ki jo v Uradnem listu objavi minister za delo.

   

Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske univerze

Kongresni trg 12, Ljubljana
telefon 01.2418.554
email sindikat@nsdlu.si

 
 
 
   
 
 
 
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, Kongresni trg 12, Ljubljana, telefon 01.2418.554, design&development LSD